ANBI-transparantie

Te publiceren gegevens door een rechtspersoon

behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland.

A. Algemene gegevens

Naam ANBI:

Christelijke Gereformeerde kerk te Aalten

 

 

RSIN/Fiscaal nummer:

002729957 (vallend onder de groepsbeschikking van de

Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland RSIN 820717757)

Website adres:

www.cgkaalten.nl

E-mail:

Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 

Adres:

Berkenhovestraat 9

Postcode:

7122 ZX

Plaats:

Aalten

 

 

 

 

 

 

De Christelijke Gereformeerde kerk te Aalten is een geloofsgemeenschap die behoort tot de

Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. De Christelijke Gereformeerde Kerken hebben

geen statuten. Hun statuut (in de zin van artikel 2:2 lid 2 BW) is hun kerkorde.

 

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2

Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

 

De kerkorde van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland bevat o.m.

bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die

gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.

Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk:

http://www.cgk.nl/index.php?kerkorde.

 

De Christelijke Gereformeerde Kerken hebben van de Belastingdienst een

groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere

instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI.

Dit is ook van toepassing op de Christelijke Gereformeerde kerk te Aalten.

 

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door

de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 17 leden, die

worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

 

De commissie van beheer is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële

middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.

 

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat onder andere tot uitdrukking komt in de

goedkeuring van de begroting en de jaarrekening. 

 

C. Doelstelling/visie.

De Christelijke Gereformeerde Kerken erkennen de Belijdenis des Geloofs van de

gereformeerde kerken in Nederland, de Heidelbergse Catechismus en de Leerregels

van de synode van Dordrecht, gehouden in 1618 en ’19 als de volledige uitdrukking van

hun geloof. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht,

haar kerkelijk leven en haar financiën.

 

1 - De Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland zijn overeenkomstig haar belijden

gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die

zich, delend in de aan Israël

geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer

om het Woord te horen en te verkondigen. 

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid

aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en

dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

 

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Christelijke Gereformeerde Kerken kunt u vinden via deze link:

http://www.cgk.nl/index.php?beleidsplan.

 

 

E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikant(en) van onze gemeente wordt mede geregeld volgens

advies van deputaten financiële zaken, ingevolge art. 4 bijlage 36 (art. 50 K.O.)

Op de hierna genoemde website vindt u het advies inzake de minimum

predikantstraktementen en overige emolumenten voor de predikanten.

http://www.cgk.nl/index.php?predikantstraktementen

 

De beloning van de koster is gerelateerd aan de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling

Protestantse kerk in Nederland’. De jaarlijkse aanpassing is gebaseerd op het

advies van deputaten financiele zaken.

 

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding

voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 

F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden

van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen

bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd aan de diaconie.

 

Diverse activiteiten vinden plaats onder verantwoordelijkheid van commissies en

werkgroepen, zoals de commissie van beheer, evangelisatiecommissie etc.

 

Op de website www.cgkaalten.nl vindt u een overzicht van verschillende verenigingen

en werkgroepen binnen onze gemeente.

http://www.cgkaalten.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=13&Itemid=3

 

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen

over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een

grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun

werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten

vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

 

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de

begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom

realisatie geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de

voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

 

 

Staat van baten en lasten

Bedragen x € 1.000

 


       
begroting
  werkelijk   begroting
        2017   2017   2018
Baten:                
Bijdrage gemeenteleden       118,8   115,2   133,5
Collecte kerk       25,7   26,9   18,5
overige collecten       41,1   26,8   25,0
opbrengst uit bezittingen       1,0   4,9   1,0
subsidies en overige bijdragen       0,3   4,2   3,0
                 
Totaal       186,9   178,0   181,0
                 
Lasten:                
Besteding pastoraat       76,3   64,2   86,5
Besteding kerkdiensten, cath en gemwerk       7,9   5,2   7,5
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk       41,2   31,3   29,0
Lasten kerkelijke gebouwen       29,1   25,4   26,0
Lasten overige eigendommen en inventarissen           -   -
Salarissen       22,0   21,4   22,5
Lasten beheer en administratie, bankkst, rente       6,8   7,7   8,5
Afdracht overige doelen       3,6   1,0   1,0
                 
Totaal       186,9   156,2   181,0
                 
Verschil       0   21,8   0

 

 

 

Van de overige collecten wordt ongeveer de helft afgedragen aan de diaconie.

De diaconie legt in een aparte jaarrekening verantwoording af over de besteding van middelen.

 

 

 

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de

benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar

via vrijwillige bedragen gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke

gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van

woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten

met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden

aangewend voor het werk van de gemeente.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat,

in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers

en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in

stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden

van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen)

aan de kosten van de eigen organisatie (bijvoorbeeld salaris koster) en bijdragen voor

het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer

van de kerkelijke bezittingen.